top of page

מהן קרנות נאמנות וקרנות סל?

Updated: Jan 25, 2022

נכתב על ידי: רועי עבודי


משקיעים רבים משקיעים בניירות ערך שונים לא באמצעות החזקה ישירה במניות, אגרות חוב וכו', אלא באמצעות קרנות נאמנות וקרנות סל.


אז מה זה בכלל קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר שמאפשר להשקיע ביחד עם עוד אנשים בניירות ערך. הקרן מחזיקה בניירות ערך, ומי שמחזיק בבעלות על יחידות של הקרן, מחזיק בעקיפין בניירות הערך שהקרן מחזיקה.


במה זה מועיל לנו כמשקיעים?

נניח שמשקיע מעוניין להשיג פיזור בין מספר רחב של מניות, אך אין לו מספיק כסף להשקיע ב1000 מניות שונות. אם אותו משקיע קונה קרן נאמנות שמחזיקה במגוון של מניות, הוא משיג חשיפה רחבה יותר ופיזור, גם בסכומים קטנים.


אוקיי, וכמה זה עולה?

קרן נאמנות היא לא מיזם פילנתרופי... מנהל הקרן גובה דמי ניהול ודמי נאמן, שנגבים מסך הנכסים בקרן. חשוב מאוד לשים לב לגובה דמי הניהול שהקרן גובה, ושמתפרסמים בתשקיף הקרן (בדומה למדיניות ההשקעה של הקרן). אפשר גם לבדוק את דמי הניהול באתרים כמו bizportal.

קרנות מחקות מדד לרוב זולות משמעותית מקרנות נאמנות אקטיביות.


רגע, מה זה קרן מחקה ואקטיבית?

חלק מקרנות הנאמנות עוקבות אחרי מדד מסוים (למשל, מדד S&P500 או מדד ת"א 90). קרנות כאלו נקראות קרנות מחקות. קרנות אחרות הן אקטיביות, כלומר יש מנהל קרן שמשקיע לפי שיקול דעתו, בכפוף לתשקיף ומדיניות ההשקעה של הקרן.

לקרן יש מדד ייחוס, שאחריו היא עוקבת במקרה של קרן מחקה, או מנסה לעקוף (במקרה של קרן אקטיבית).


ואיך משקיעים בקרנות?

אפשר לקנות יחידות בקרנות נאמנות דרך הבנק או דרך חבר בורסה אחר, כמו בית השקעות. קרנות נאמנות (שאינן קרנות סל) נסחרות פעם אחת ביום המסחר, שולחים פקודת קניה/מכירה שמתבצעת לקראת סוף יום המסחר.


וקרנות סל?

יש סוג מסויים של קרנות נאמנות שמכונות "קרנות סל", או ETF. קרנות סל לרוב יהיו קרנות מחקות מדדים שונים, והן נסחרות לכל אורך יום המסחר, בהתאם להיצע ולביקוש, ובאופן דומה מאוד למניות.

4 views0 comments
bottom of page