top of page

דוחות כספיים חלק שני - המאזן

Updated: May 26


כשחברה מפרסמת דוח כספי רוב המשקיעים ירוצו לבדוק את השורה העליונה והתחתונה(הכנסות ורווח), המחמירים יבדקו גם את התזרים, ואל המאזן כנראה אף אחד לא יגיע, למרות שהוא דוח שיכול ללמד אותנו לא מעט על היציבות הפיננסית של החברה ועל צורת הפעולה שלה.

המאזן (נקרא גם הדוח על המצב הכספי) הינו אחד הדוחות המרכיבים את הדוח הכספי של החברה ולרוב יופיע ראשון, הוא מציג את הנכסים, התחייבויות וההון של החברה.

בשונה מדוח רווח והפסד ומהדוח על תזרימי המזומנים המאזן מציג לנו תמונת מצב לסוף תקופת הדיווח, ולא את הפעילות לאורך התקופה.

אפשר לראות במאזן תצלום רגעי של מצבה של החברה ברגע נתון.


מבנה המאזן


בצד ימין של הדוח יוצגו לרוב הנכסים-כל מה שנמצא בבעלות החברה ויכול להקנות לחברה הטבות כלכליות בעתיד.

מנגד יוצגו ההתחייבות וההון, התחייבויות-סכומי הכספים אותם החברה חייבת לגורמים שונים או צופה שתהיה חייבת בעתיד. הון-כל סכומי הכסף שהגיעו ממקורות עצמאיים של החברה, כסף שהגיע מבעלי המניות ורווחים שלא חולקו.


חשוב להבין את מבנה המאזן, שבו מצד אחד מופיעים הנכסים ומצד שני ההתחייבויות וההון. לא רק שהם מופיעים זה לצד זה, הם גם שווים - הון+התחייבויות=נכסים.

בואו נבין את ההגיון מאחורי השיוויון הזה. לחברה יש נכסים - מזומן, מכונות, בניינים וכו', כל נכס שיש לחברה נקנה על ידי כסף כלשהו, אך מהו המקור של אותו כסף? לעסק יש שני מקורות עיקריים לכסף, או כסף שהביאו איתם הבעלים, כסף ראשוני או רווחים שנאספו לאורך זמן. והמקור השני הוא הלוואות, ממש כמו בקניית דירה - כל הנכס שלנו, אך המימון אליו בחלקו מהון עצמי וחלקו מהלוואה מהבנק.


שוטף מול לא שוטף


דבר אחרון לפני שנצלול לסעיפי המאזן-חלוקה לשוטף ולא שוטף.

אחד מהדברים שניתן ללמוד מהמאזן הוא כמות החוב של החברה ביחס לנכסים, וכך ניתן להעריך את היכולת שלה לשלם את אותו חוב ולא להיקלע לקשיים. אבל, לחוב יש תאריכי פרעון שונים-כלומר חוב שצריך לשלם בעוד שנה הוא לא זהה לחוב שצריך לשלם בעוד 20 שנה.

ומנגד אם נסתכל על היכולת של החברה להחזיר את אותו חוב על ידי הנכסים - מזומן שמוחזק בחשבון הבנק וניתן למשוך בטווח זמן קצר אינו זהה לנכסים כמו בניינים ומפעלים של חברה שלא ניתן למכור בפרק זמן קצר.

דבר שמקל עלינו היא החלוקה לשוטף ולא שוטף.


נכסים שוטפים - נכסים שהחברה צופה לממש בזמן קצר-לרוב החברות הנכסים השוטפים נמדדים לפי טווח של שנה.

נכסים לא שוטפים - נכסים שהחברה מתכוונת להחזיק לטווח ארוך או/ו לא יכולה לממש בטווח הקצר.

התחייבויות שוטפות - התחייבויות שהחברה צריכה לשלם בטווח של עד שנה קדימה.

התחייבויות לא שוטפות - התחייבויות שהחברה אינה נדרשת לשלם בשנה הקרובה.


כעת בואו נעבור על סעיפי המאזן דרך המאזן של חבר גוגל לשנת 2021:


נכסים שוטפים/Current Assets:


מזומנים ושווי מזומנים/cash and cash equivalents - סך המזומנים של החברה ופקדונות נזילים קצרי טווח של עד 3 חודשים.


ניירות ערך סחירים/Marketable securities - ניירות ערך נזילים וסחירים הניתנים להמרה למזומן בטווח הקצר, יכולים להיות אגרות חוב עם פדיון בטווח של שנה ומטה.


חייבים/Accounts receivables - כסף שהחברה טרם קיבלה מלקוחותיה בעבור שירותים או מוצרים אותם סיפקה החברה.


מיסים לקבל/Income tax receivables - החזרי מס אשר החברה עתידה לקבל מרשויות המס בעקבות עודפי תשלום. אם החברה הייתה חייבת כסף לרשויות המס הסעיף היה מופיע תחת התחייבויות שוטפות.


מלאי/Inventories - מלאי המוצרים של החברה שמן הסתם ניתן למכור אותו בטווח הקצר ולקבל מזומן.


לא סחירים לקבל/Non trade receivables - כספים שהחברה זכאית לקבל ואינם חלק מהפעילות העיסקית של החברה, למשל - קבלת דיבידנד או ריבית מחברת בת.


נכסים שוטפים אחרים/Other current assets - סעיפים נוספים וזניחים של נכסים מקובצים תחת סעיף זה.


נכסים שאינם שוטפים/Non current assets:


ניירות ערך סחירים/Marketable securities - שימו לב שכבר היו לנו ניירות ערך סחירים בנכסים השוטפים. כעת כשהם מופיעים תחת הנכסים הלא שוטפים הם מייצגים ניירות ערך שמוחזקים לטווח של יותר משנה ואין בכוונת החברה להמירן למזומן בקרוב.


ניירות ערך שאינם סחירים/Non-marketable securities - ניירות ערך שהחברה מחזיקה ולא ניתן להמירן למזומן בטווח זמן קצר, כי אינן נסחרות בשוק ההון. למשל החזקות בחברות פרטיות או אגרות חוב שלא ניתנות למכירה עד לפדיון.


נכסי מיסים נדחים/Deferred income taxes - בשביל להבין סעיף זה חשוב להבין כי כללי החשבונאות אינם זהים לכללי מס הכנסה, לא פעם נוצר פער בהכרה ברווח בין החברה לרשויות המס, למשל בעת עליית שווי נדלן להשקעה תכיר החברה ברווח, אך מס הכנסה יכיר ברווח רק בעתיד בעת מכירת הנכס, לכן החברה צופה שתשלם יותר מס בעתיד כשתמכור את הנכס ולכן מכירה בהתחייבות מס נדחית, הרעיון הוא להכיר בתשלום המס על הרווח למרות שנכון למועד ההצגה החברה לא חייבת במס.

במקרה הנ"ל, שבו הסעיף נמצא בנכסים הוא מייצג כל מיני הפסדים או הוצאות שטרם הוכרו במס הכנסה.


רכוש קבוע נטו/Property, plant and equipment, net - נכסי החברה שמשמשים אותה לפעילות השוטפת וליצירת הכנסה. נכסים אלו החברה אינה יכולה לממש בטווח הקצר ומחזיקה אותם לטווח הארוך. הסעיף מוצג נטו-בניכוי פחת על הרכוש קבוע.


נכסים לא מוחשיים/Intangible assets - בשונה מנכסים פיזים ומוחשיים החברות מחזיקות ורוכשות גם נכסים שאינם מוחשיים. דוגמאות לנכסים כאלו הם: פטנטים, תוכנות מחשב, זכויות יוצרים, פטנטים ועוד.


מוניטין/Goodwill - כאשר החברה מבצעת רכישה של חברה אחרת, הנכסים המזוהים של החברה שאת שוויים ניתן לאמוד מצטרפים על מאזן החברה. אך לרוב סכום הרכישה יעלה על שווי הנכסים המזוהים של החברה הנרכשת - בעקבות דברים רבים שלא ניתן לאמוד אותם - כמו טכנולוגיה או קשרי לקוחות למשל. הפער בין שווי הנכסים של החברה הנרכשת לסכום ששולם ירשם כמוניטין במאזן.


נכסים לא שוטפים אחרים/Other non current assets - נכסים נוספים לטווח של יותר משנה שלא נכנסו לסעיפים האחרים, למשל כמו הוצאות מראש.


כעת נעבור להתחייבויות שוטפות/Current Liabilities:


זכאים/Accounts payable - תשלומים בעד שירותים או סחורות שהחברה טרם שילמה לספקים או ללקוחות שלה.


התחייבויות כלפי עובדים/Accrued compensation and benfits - התחייבויות שנצמחו כלפי עובדים בעקבות עבודתם בחברה וטרם שולמו, כמו - התחייבויות פנסיוניות, ימי חופש, בונוסים וכו'.


הוצאות שנצברו/Accrued expenses - הוצאות שהוכרו על ידי החברה בדוח רווח והפסד אך טרם שולמו, למשל חוזה שכירות שבו השתלום מתבצע בסוף התקופה.


הכנסות מראש/Deferred revenue - כספים שקיבלה החברה מראש וטרם סיפקה את המוצר או השירות בעדם.

מס הכנסה לשלם/Income tax payable - תשלומי מיסים אותם החברה חייבת לרשויות המס וטרם שולמו על ידה.


נייר ערך מסחרי/Commercial paper - מכשיר חוב לטווח קצר המונפק על ידי החברות ומשלם ריבית, כמו אג"ח לטווח קצר.


חוב לטווח קצר/Short term debt - חוב אותו עתידה החברה לשלם בטווח הקצר, מורכב מחלויות שוטפות של אג"ח, תשלומים לבנקים וכו'.


התחייבויות שאינן שוטפות/Non-current liabilities:


חוב לטווח ארוך/Long term debt - חובות החברה שעתידים להיות משולמים החל מיותר משנה קדימה-אגרות חוב, הלוואות מבנקים וכו'.


הכנסות לא שוטפות מראש/Deferred revenue, non-current - כספים שקיבלה החברה מראש וצפויה לספק את השירות או המוצר בעדם בטווח העולה על שנה.


התחייבויות מס נדחות/Deferred income taxes - בדומה לנכסי מס נדחה התחייבויות מס נדחות הן מיסים שעתידה החברה לשלם בעקבות רווח שהכירה בו אך מס הכנסה לא, למשל רווח מעליית ערך של מניות סחירות.


התחייבויות לא שוטפות אחרות/Other non-current liabilities - התחייבויות ארוכות טווח שלא נכנסו בסעיפים האחרים-תשלומים לעובדים, חכירות, מיסים ועוד.


חלק ההון עצמי/Equity:


הון מניות ופרמיה/Common stock and additional paid in capital - סכום הנכסים שקיבלה החברה בעבור הנפקת מניות לבעלים שלה.


עודפים/Retained earnings - יתרות הרווח המצטברות לאורך כל שנות פעילות החברה שלא חולקו על ידי החברה כדיבידינד או העוברו לקרנות הון, למעשה סעיף הרווח/הפסד הנקי בכל שנה מועבר אל סעיף העודפים במאזן.


מניות באוצר/Treasury stock - מניות של החברה אותן רכשה החברה במסגרת תכנית לרכישה עצמית של מניות, למניות אלו אין זכויות לדיבידנד או להצבעה, יקראו גם "מניות רדומות".


רווח אחר צבור/Accumulated other comprehensive income - כמו סעיף העודפים סעיף זה מייצג את סך סכומי הרווח הכולל האחר מרווח והפסד.


עד כאן מבנה הדוח הכספי, בפוסט הבא נדבר על איך מנתחים את המאזן ומה ניתן ללמוד ממנו.

96 views0 comments
bottom of page