top of page

איך קוראים ומנתחים דוח רווח והפסד?

Updated: Aug 28, 2022

נכתב על ידי: רון שנקמן


שלושה פוסטים על דוחות כספיים-דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים.

חלק א'-דוח רווח והפסד, מתחילים:

דוחות כספיים של חברה נועדו בין השאר לתאר לנו, המשקיעים, את מצבה הפיננסי של החברה ולהציג את תוצאות העבר שלה. הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות יפורסמו לרוב אחת לרבעון, וידווחו על מצבה הפיננסי של החברה למועד סוף הרבעון ועל תוצאות הפעילות לאותם שלושה חודשים. כל דוח כזה יכלול עשרות אם לא מאות עמודים של תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון, ביאורים וגולת הכותרת-הדוחות הכספיים. הדוח שנדבר עליו הפעם הוא דוח רווח והפסד income statement ,באנגלית. הדוח הזה יסכם לנו את ההוצאות וההכנסות לתקופה של רבעון או שנה שהסתיימה בדוח. לפני שנעבור על הדוח חשוב לשים לב לכמה נקודות חשובות לגביו: - בשונה למשל מהמאזן שמציג את מצב החברה ליום סיום הרבעון, דוח רווח והפסד מציג לנו התרחשות לאורך תקופה של שלושה חודשים/שנה.

- בנוסף לנתונים על התקופה שהסתיימה תופיע בדוח השוואה לדוח המקביל בשנה שעברה או הדוח האחרון שפורסם. זו נקודה חשובה כי היא מאפשרת לנו להשוות את התקדמות החברה לעצמה בתקופות קודמות, וכך לראות צמיחה/דעיכה.

- הדוח מדווח על בסיס צבירה, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר. אם אין לכם מושג מה זה אז אל דאגה, הנה הסבר-לפי דיווח מצטבר ההכנסות וההוצאות ירשמו כשתהיה חובה לקבל או לשלם אותם, בלי קשר למועד קבלת או הוצאת הכסף. למשל, אם אני עסק שמוכר מקררים ולפי התקנון הלקוחות משלמים לי אחרי שנה, אז כשאמסור מקרר ללקוח תיווצר לי הכנסה כי השלמתי את העסקה-למרות שאת הכסף אקבל רק בעוד שנה. בצד ההוצאות את ההוצאה על עלות המקרר ארשום ביחד עם ההכנסה ממנו, הרעיון הוא להקביל הוצאות והכנסות כדי להציג בדוחות רווח/הפסד מייצג עבור תקופה מסוימת. אם הייתי מדווח לפי שיטת המזומן הייתי רושם הוצאה גבוהה בעת רכישת מלאי המקררים, ולאחר מכן רושם הכנסה על קבלת המזומן בעדם. ככה לא ממש היה ברור כמה הרווחתי/הפסדתי מכל העסק הזה ומתי.

- בארה"ב הדוח יהיה ערוך מן הסתם לפי gaap שהם כללי הדיווח המקובלים שם. בהמשך יופיע דוח non-gaap דוח המתאים את המספרים עבור רכיבים שלדעת החברה מייצגים נכון יותר את הדוח-למשל נטרול כל מיני הוצאות לא תזרימיות. אז אחרי שחפרתי עם הנקודות בואו נצלול לדוח עצמו:

הכנסות/Revenue-השורה העליונה, הדוח מתחיל בכמה הכניסה החברה לאותה תקופה, שימו לב שזו הכנסה ברוטו לפני כל הוצאה שהייתה לחברה בתקופה. בחלק מהחברות יחולקו ההכנסות לסגמנטים של פעילות-למשל הכנסות ממוצרים והכנסות משירותים. עלות ההכנסות/costs of goods-עכשיו נתחיל עם ההפחתה הראשונה שהיא העלות של ההכנסות, כלומר כל ההוצאות שהיו קשורות ביצירת ההכנסות-עלות מוצרי הגלם, שכר העובדים, פחת על המכונות וכו'. רווח גולמי/Gross profit-לאחר שנפחית מן ההכנסות את העלות הישירה שלהם נקבל את הרווח הגולמי, כלומר הרווח שנבע נטו ממכירות השירותים/מוצרים לפני הוצאות תפעוליות של החברה. רווח זה ישמש את החברה לתשלום שאר ההוצאות העסקיות שעליהם נפרט בהמשך. מכירה ושיווק/selling and marketing-הוצאות הקשורות בפרסום ומכירה של מוצרי החברה, בסעיף זה יכלל גם השכר של אנשי המכירות והפרסום. הנהלה וכלליות/general and administrative-לעיתים יאוחד עם הסעיף הקודם ויקרא "SG&A". בסעיף זה יכללו הוצאות של העסק הכרוכות בפעילות השוטפת שלו-שכר המנהלים, רשיונות פעילות, ארנונה, שכירות על מבני ההנהלה, ביטוחים, הוצאות משפטיות וחשבונאות וכדומה. מחקר ופיתוח/research and development/R&D-סעיף הוצאות המחקר ופיתוח יופיע לרוב אצל חברות טכנולוגיה שמרכיב ההוצאה שלהן על פיתוח טכנולוגי גבוהה. רווח תפעולי/opareting income-לאחר הפחתת כל ההוצאות שנבעו מפעילות העסק ניוותר עם הרווח התפעולי שמייצג כמה החברה מרוויחה מהפעילות שלה, שימו לב שזה עדיין לא הרווח הנקי. הוצאות מימון/intreset expense-מייצג את העלויות של החברה בגין ההתחייבויות שלה(הלוואות וכו' )-ריבית, פערי הצמדה ועוד. מנגד נחסיר מהעלויות את הכנסות החברה מפעילויות מימוניות כמו מתן הלוואות וקבלת ריבית עליהן.

הוצאות מס/tax expenses-הוצאות המס הן הכסף שהחברה חייבת למס הכנסה בגין הפעילות שלה לתקופה, כולל את חבות המס השוטפת בעבור השנה ושינויים בחובות/זכויות מול מס הכנסה.

רווח נקי/net income-לאחר הפחתת כל ההוצאות של החברה נגיע סוף סוף אל הרווח הנקי, הכסף שנותר לחברה לאחר כל ההוצאות שלה לתקופה. מספר המניות של החברה/average outstanding shares-למרות שאין חובה חשבונאית לעשות זאת, חברות רבות מציגות לאחר הרווח הנקי את מספר המניות הממוצע של החברה לתקופת הדיווח, מיד נבין למה זה משנה. רווח למניה/earnings per share-זה אולי הסעיף שזוכה להכי הרבה עניין בדוחות הכספיים של החברה. הרווח למניה מחושב באמצעות חלוקת הרווח הנקי של החברה בכמות המניות. הרווח למניה מייצג מה חלקה של כל מניה ברווח הנקי של החברה לתקופה. אחרי שהבנו איך נראה דוח הרווח וההפסד, בואו נעבור על כמה יחסים פיננסים שניתן לחלץ מתוך הדוח הכספי: שולי רווח גולמי/gross margin-מתקבל על ידי חילוק הרווח הגולמי בהכנסות. המרווח הגולמי מגלה לנו כמה אחוז החברה מרוויחה ממכירת המוצרים/שירותים שלה, כלומר הפער בין מחיר החומרי גלם שאותם החברה קונה לבין המחיר של המוצרים המוגמרים של החברה. אם נבחן חברות מסקטורים שונים נגלה שוני רב בטווח של השולי רווח הגולמי. למשל חברות תוכנה מתאפיינות בשולי רווח גבוהים(70%-85%)-כי לתכונה כמעט ואין עלות גולמית לאחר פיתוחה. מנגד חברות ייצרניות של מזון מוציאות את רוב ההוצאות על ייצור המוצר ולכן השולי רווח גולמי אצלן יהיו נמוכות יותר (20-30%)


שולי רווח תפעולי/operating margin-מתקבל על ידי חלוקת הרווח התפעולי בהכנסות העסק, מבטא את יכולת העסק להרוויח מהפעילות השוטפת שלו.


שולי רווח נקי/net profit margin-מתקבל על ידי חלוקת הרווח הנקי בהכנסות ומבטא את אחוז ההכנסות שישאר בקופת החברה לאחר כל ההוצאות.


מכפיל רווח/PE-כשאנחנו קונים חברה אנחנו מצפים ממנה לייצר רווח לבעלים, שהם אנחנו, ככה שנחזיר את ההשקעה שלנו. וזה בדיוק מה שמכפיל הרווח בא לבדוק, תוך כמה זמן רווחי החברה יכסו את ההשקעה שלנו. אז מכפיל הרווח מחושב כך: רווח למניה/מחיר המניה.


עכשיו אנחנו יודעים לקרוא דוח רווח והפסד, לחשב את שולי הרווח ואת המכפיל, אבל איך נוכל לדעת האם דוח הוא "טוב" או "רע"?


האם דוח הוא "רע" או טוב הוא עניין מאוד סובייקטיבי ותלוי בסקטור החברה, בגדול החברה, בציפיות מהדוח ומהמון גורמים אחרים. על מה כן הייתי מסתכל? צמיחה בהכנסות-לעומת הרבעון הקודם, בכמה גדלו/פחתו הכנסות החברה. שולי רווח-צמיחה בהכנסות זה יופי של דבר, אבל כל עוד זה לא מתורגם לשורת הרווח אין בכך טעם, בסופו של דבר חברה יכולה למכור שקל ב70 אגורות ולנפח את ההכנסות. מה שמעניין אותנו היא תרגום ההכנסות לרווח. לכן נבחן אם שולי הרווח נשחקו וירדו או נשארו כפי שהיו בעבר ואף גדלו. צמיחה ברווחים-הרווח הנקי נקרא השורה התחתונה לא רק כי הוא נמצא בתחתית, הרווח הנקי מסכם לנו את החזר ההשקעה בחברה וקובע את השווי שלה, ככה שהיינו רוצים לראות צמיחה ברווחי החברה. הגדלת הרווחיות יכולה להיעשות או על ידי הגדלת ההכנסות, ו/או על ידי התייעלות תפעולית של החברה והגדלת השולי רווח. לסיכום, מכל חברה היינו מצפים לצמיחה שונה או לשולי רווח שונים, ככה שכל דוח צריך להיות מנותח בהתאם לציפיות לקראת הדוח ובהתאם לחברה הספציפית, ייתכן ונתאכזב מחברה שצמחה רק ב40% וייתכן ונשמח לגלות שחברה כלשהי לא צמחה כלל אך גם לא דעכה.


מצרף פה דוח רווח והפסד של חברת אפל לסוף הרבעון השני של השנה. שימו לב שאפל אינה מדווחת לפי שנה קלנדרית סטנדרטית ומבחינתה זהו דוח לרבעון השלישי שהסתיים ב25 ביוני.
404 views0 comments
bottom of page